•   sugestii [at] ctpcj.ro
  •   0264-430917
  •   ANPC

Control şi amenzi

  1. Legislație aplicabilă

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale se efectuează pe raza teritorial-administrativă a municipiului Cluj-Napoca şi pe raza de competenţă a unităţilor adminstrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj (denumită în continuare AMTPC) de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A, transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor legale, denumită în continuare CTP Cluj-Napoca S.A .

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale tur-retur se efectuează pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane şi se poate desfăşura pe teritoriul localităţii Cluj-Napoca sau între aceasta şi orice alta localitate de pe raza judeţului Cluj.

Sunt respectate prevederile legale:
- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local şi normele sale de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 ;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, ale Ordinulului nr. 972/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transporului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Regulamentului (CE) nr.1370/2007 a Parlamentului European şi Consiliului Europei privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi se completează cu celelalte prevederi incidente în materie, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
- ORDONANŢA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
- HOTĂRÂREA - Nr. 670 din 10 septembrie 2019 – pentru aprobarea Regulamentului privind normele de conduita in mijloacele de transport public local de persoane, constatarea si sanctionarea contraventilor;
- HOTĂRÂREA Nr. 354 din 15 octombrie 2015 privind accesul persoanelor însoţite de câini - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

  2. Sancțiuni

Contravenţiile prevăzute în prezentul Regulament se sancţionează după cum urmează :

Contravențiile prevazute la art.7 lit. e) – n) cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
e) transmiterea, primirea și folosirea biletelor validate deja într-un mijloc de transport public de călători de către călătorii care coboară, respectiv cei care urcă, pentru justificarea de către aceștia a călătoriei pe care o efectuează ;
f) forțarea de către călători a deschiderii sau închiderii ușilor;
g) călătoria pe scările mijloacelor de transport public sau pe părțile exterioare ale acestora ;
h) introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public local a bagajelor voluminoase (biciclete, saci, lazi, etc.);
i) introducerea și transportul de către călători în mijlocul de transport public a păsărilor și animalelor vii cu excepția cazurilor aprobate prin hotărâri ale Consiliului local sau prin alte acte normative ;
j) transportul de materiale sau alimente cu mirosuri neplacute care deranjează călătorii;
k) urcarea în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcaminte murdară și/sau urât mirositoare;
l) deranjarea în orice fel a conducătorului mijlocului de transport public, inclusiv călătoria în cabina de conducere;
m) cerșitul in mijloacele de transport public;
n) comercializarea oricaror marfuri sau obiecte in mijloacele de transport public;

Contravențiile prevazute la art.7 lit. a), b), c), d) cu amendă de la 200 la 500 lei;
a) călătoria fără titlu valabil : fără bilet, abonament de călătorie, card de călătorie contactless valabile deținute de călător asupra sa în timpul efectuării controlului pentru perioada de timp și linia respectivă, cu bilet nevalidat sau validat necorespunzător, cu bilet falsificat sau modificat în orice fel, fără a avea codul de confirmare a achiziționării biletului de calatorie prin SMS sau prin aplicatia 24PAY, obținut înainte de urcarea în mijlocul de transport public de călători; cu card de călătorie contactless nevalidat, cu card de călătorie pe care nu există nici un titlu tarifar valabil pentru perioada de timp și linia respectivă ;
b) folosirea abonamentelor de călătorie de către alte persoane decât titularii acestora ;
c) refuzul călătorului de a prezenta organului de control titlul de călătorie valabil ;
d) refuzul călătorului de a prezenta organului de control actul de identitate. În acest caz, pentru identificarea călătorului în scopul aplicării sancțiunii, organul de control poate apela în caz de nevoie la organele de poliție, jandarmi sau politiști locali care sunt obligați să-i acorde sprijin;

Contravențiile prevazute la art.7 lit. o) – w) cu amendă de la 300 - 400 lei;
o) transportarea de materiale sau substanțe inflamabile, explozibile, radioactive, toxice ori a altor substanțe periculoase ca: butelii de aragaz, butelii pentru oxigen, bidoane cu benzina sau petrol, obiecte voluminoase casante, materiale cu actiune caustico-coroziva, care creează pericol de accidentare a călătorilor;
p) aplicarea de afișe sau inscripționarea în scopuri publicitare sau de reclamă în interiorul sau exteriorul mijlocului de transport public de călători cu excepția celor aprobate de conducerea CTP Cluj-Napoca S.A ;
q) fumatul inclusiv utilizarea țigărilor electronice în mijlocul de transport public de călători ;
r) deteriorarea, murdărirea ori inscripționarea cu vopsea, carioca, grafitti a mijlocului de transport public, a bunurilor și echipamentelor din dotarea serviciului de transport public local de persoane;
s) aruncarea sau abandonarea de reziduri rezultate din consumul de semințe sau alte alimente în mijlocul de transport public de persoane ;
t) urcarea în stare de ebrietate sau consumul de băuturi alcoolice în mijlocul de transport public ;
u) proferarea de injurii, insulte, expresii și gesture obscene la adresa călătorilor și/sau a conducatorilor auto;
v) atitudinea jignitoare, insultarea sau molestarea organelor de control, intervenția în actul de control;
w) activarea nejustificată a instalației de oprire a mijlocului de transport public;

Pagubele provocate de călători şi constatate de organele de control ale CTP Cluj-Napoca S.A. sau reprezentanţii Poliţiei, vor fi suportate de cei care le-au produs.

Călătorii contravenienţi, care prin faptele lor provoacă imobilizarea mijloacelor de transport public, sunt obligaţi să plătească despăgubiri calculate în raport cu durata de staţionare din vina lor a mijloacelor de transport public, pe baza tarifului legal.

Călătorii care produc pagube CTP Cluj-Napoca S.A sunt obligaţi să se legitimeze, la solicitarea organelor de control CTP Cluj-Napoca S.A . În caz de refuz, organul de control al CTP Cluj-Napoca S.A poate apela la organele de politie, la jandarmi sau polițisti locali care sunt obligati să-i acorde sprijin.

  3. Bilet achiziționat în mijlocul de transport

Călătorul care a săvârșit una din contravențiile prevăzute la art.7 lit.a), b), c), d) poate achita pe loc contravaloarea unui bilet la tariful de 70 lei. Acest bilet este valabil doar pentru călătoria pâna la capătul liniei cu mijlocul de transport în care s-a constatat de către organul de control săvârșirea contraventiilor de la art.7 lit.a), b), c), d). După ce călătorul coboară din mijlocul de transport în comun, biletul eliberat îşi pierde valabilitatea.

Dacă se întocmește proces verbal de constatare a contravenției, acesta se poate contesta conform Ordonanței nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Procesul verbal va cuprinde datele și împrejurările în care s-a produs evenimentul. Biletul achitat agentului constatator nu conține toate aceste date motiv pentru care nu pot fi stabilite împrejurările în care a fost achiziționat. Biletul achiziționat în mijlocul de transport nu este o amendă și nu poate fi contestat.

  4. Contestarea contravențiilor

Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de copia procesului verbal de constatare a contravenţiei se depune la Judecătoria Cluj-Napoca care este instanţa competentă să o soluţioneze.

Plângerea introdusă în termen suspendă executarea.

  5. Plata amenzii

Amenzile se fac venit la bugetul local şi se achită la unităţi bancare şi la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale.

Amenzile se pot achita şi prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi. În acest caz se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Procesul verbal de constatare a contravenţiei se va înmâna sau se va comunica în copie, contravenientului de către organul de control care a aplicat sancţiunea, iar în cazul în care acesta nu achită amenda şi/sau despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare sau înmânare, se va proceda la executarea silită. Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face conform art. 39 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată.

Regimul contraventiilor este supus ca norma generala prevederilor OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile ulterioare unde intr-adevar la art. 28 ̽ se prevede la alin (1) “Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal” . Insa, in ce ne priveste suntem organizati si functionam conform unui act normativ special, Legea 92/2007privind serviciile publice de transport persoane in unitatile administrative teritoriale care la art. 46 prevede exceptarea art. 28 din OG 2/2001 , acest text fiind redat mai sus. Amenda va fi platita conform cuantumului stabilit. Nu se poate plati jumatate din amenda in 48 de ore.

Astfel, dispozitiile Regulamentului privind privind normele de conduita in mijloacele de transport public local de persoane, constatarea si sanctionarea contraventiilor aprobat prin HCL nr.670/10.09.2019 este in deplina concordanta cu legea speciala, Legea 92/2007 si se completeaza cu celelalte prevederi incidente in materia contraventiilor si ale OG 2/2001.

  6. Elementele procesului verbal

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia.

NULITATEA UNUI PROCES VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI:

In momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau politie locala.

Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Accesări: 111905

CTP Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj Napoca SA este subordonată Primariei Municipiului Cluj-Napoca. Compania prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiul Cluj-Napoca şi în zona Metropolitană.

Buletin noutăţi

Abonati-va pentru ultimele stiri.

Va puteti abona pentru a primi actualizari legate de una sau mai multe linii. Detalii aici.

Căutare

Contact

B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, 400604
Cluj-Napoca, Cluj
sugestii(at)ctpcj.ro
0264-430917

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici.